به من از امید میگویی

از صبر و ...

کلماتی که آنقدر

تکرار شده اند

تا دلایل بیشماری داشته باشم

برای نفرت از آنها

من از صبر بیزارم

و از امید

و از ...

من هوای تازه میخواهم

هم اکنون

...