بس است
اینقدر در خیالم پرسه نزن
بودنت درد بود 
و نبودنت درد بی درمان
حالا دیگز برو
بس است 
هرزه گردیهای دلبرانه ات
در میان روح خسته ام
و دلم که هنوز هوای دیدنت را میکند