غرق خواهم شد
من اینجا
زیر باران بی امان درد
بی تو غرق خواهم شد