چه بیهوده اند روزهای بی رویا
آموخته ام , رویاهایم سپرم شوند
در برابر جهانی از پلیدی
در برابر دنیایی پر از وحشت نبودنت
و چه بیهوده اند روزهای, بی رویای تو