این جهان کوه است و فعل ما ندا 

سوی ما آید نداها را صدا

فعل تو کان زاید از جان و تنت

همچو فرزندی بگیرد دامنت

فعل توست این غصه های دم به دم

این بود معنای قد جف القلم

 

مولوی