شاید بهتر باشد گاهی به خودمان دروغ بگوییم 

به روحمان و به قلبمان حتی به مغزمان

 که همه چیز رو به راه است 

که عشق در قلب و روحمان خانه کرده و حافظ ماست 

که معشوق همان است که رو به روی ماست 

و به روی خود نیاوریم 

اگر گاهی بد اخلاقی کرد و یا حتی ترکمان کرد

و باز هم به روی خود نیاوریم 

که کسی دائم در حال چوب زدن زاغ سیاه ماست 

تا غلطهایمان را روزی به رخمان بکشد 

و خسته نشویم از پندهای اخلاقی اش 

شاید بهتر باشد گاهی به دروغ بگوئیم 

که روزی عشق به سوی ما باز خواهد گشت 

که روزی زندگی خواهیم کرد