دستانم را بگیر
چشمانت را ببند
و با من بیا
تو را خواهم برد به هیچ کجا
آن جا تو من میشوی و من تو
...