همه ی درختها را سر بریدند

دیگر برای به تو رسیدن از جنگل نمیگذرم

از گورستان ریشه ها میگذرم