روزهای زندگی ام خورده می شوند
با این کرفسها، قارچها، فلفلهای قرمز
با این مرغهای تکه تکه شده و پیازهای سرخ شده
روزهای زندگی ام خورده می شوند