ای کاش شاعری بودم
در گذشته ی دور، دور
قرنها پیش از این 
که شاعرها غزل می گفتند 
در ستایش روی یار
ای کاش
تو بودی 
و 
من بودم
و
شعرم
که به قربان قد و روی و مویت می رفتیم