سلول های سرکوب کننده مشتق شده میلوئیدی به آدمی خیانت می کنند. آنها سلولهای ایمنی اند اما فضای مناسب را برای زنده ماندن سلول های بنیادی سرطان فراهم می کنند و سالهاست از درون آدمی را نابود می کنند. "اگر هزار دزد بیرونی بیایند، در را نتوانند باز کردن تا از اندرون دزدی یار ایشان نباشد که از اندرون باز کند" . خائن به خویش یا "گرگ خیره سر" پنهان شده در درون ! "مردمان گر یکدگر را می درند/ گرگهاشان رهنما و رهبرند" .
از هیروشمیا تا ناکازاکی، از سردشت تا حلبچه، از حلب تا دمشق، از ... چه ویرانه هایی از خود به جا گذاشته آن که "یوسوس فی صدور الناس" و با کمی فاصله من چه سرگردان ایستاده ام بر ویرانه های وجود خویش در "غاسق اذا وقب" و در مرز ناسوت و ملکوت. در سرم هوای "اعوذ برب الناس" و بر لبم "من شرالوسواس الخناس". 
"هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مومن و الله بما تعلون بصیر" و راهی نیست جز "اعوذ برب الناس، من شر نفاثات فی العقد" 

تصویر : ساعتی گرگی در آید در بشر/ ساعتی یوسف رُخی، همچون قمر / یکی از کار های نیمه تمام من که شاید یک روزی تمام شود .