غزه در خون

یک هم کلاس مغول داشتم که اولین بار به محض دیدنم پرسید اهل کجایم و انگار منتظر بود تا نام ایران را بیاورم و او بگوید که دوست دارد یک روز ایران را ببیند و البته به چنگیز افتخار می کند و من در آن لحظه فکر می کردم اگر من یک روز به یک هندی بگویم به نادر شاه افتخار می کنم معنی اش چیست!!! دخترکم داستان فلسطین را می پرسد و برایش می گویم و او متعجب تر از پیش می پرسد: مامان یعنی همه ی اینها توی قرن بیستم اتفاق افتاده، من فکر می کردم این چیزها فقط توی تاریخ بوده! یعنی آدمهای قرن بیستم هم... ؟! و من نمی توانم به دخترکم بگویم چند قرن دیگر که نه، همین حالا مردمی مفتخرانه به غزه ی در خون نگاه می کنند.
 
/ 0 نظر / 12 بازدید