امید

آدمی به امید زنده است، امید به ماهی که پشت ابر نمی ماند، به خورشیدی که خواهد تابید، به روز روشنی که از پس تاریکیها سر بر کند، به فاصله هایی که کوتاه شوند، به غربتی که پر از قربا شود، به روزهای نو که می رسند...می رسند؟!

 

 
 
/ 0 نظر / 11 بازدید