ساعتها

اصلا فرض که همه ی ساعتهای جهان برگردند به عقب، مگر می شود دوباره برگشت به یک ساعت قبل، به قبل از تولد، به پیش از مرگ، به قبل از ساعت چهارده روز آخر شهریور، به پیش از شروع جنگ ایران و عراق، به پیش از آماج بمبهای فرو ریخته بر غزه و به قبل از اعلام آمار کشتگان کوبانی و شنگال، به قبل از جنگ نفت و پول و قدرت، به پیش از استعمار و استبداد و استکبار، به قبل از داعش و ... ، مگر می شود دوباره برگشت به قبل از شروع رفتن، به پیش از شروع هجرت، به قبل از آوارگی، به پیش از جدایی! اصلا فرض که همه ی ساعتها برگردند به عقب، دیر شده است برای بازگشت به پیش از اینها. ساعتها هم که به عقب برگردند، فقط مانده قلبی پر از کینه و نفرت جنگ و سری که سنگینی می کند میان دو دست. دل خوش نکن، ساعتها که به عقب برگردند، فقط فاصله مان را در دو سوی دنیا بیشتر میکنند.

/ 0 نظر / 12 بازدید