این تاریخ بدکردار

تاریخ خیانتکار است به خودش، آنقدر که اگر دست و پایت را ببندند و زنده به گورت کنند تا حتی به خواب کسی هم نروی و نشانی از خودت ندهی، باز هم روز آشکار شدن فرا خواهد رسید. و تاریخ بی رحم است به آدمی، آن قدر که گاهی چگونه و برای چه آشکار شدن را پنهان میکند.

 

 
 
/ 0 نظر / 13 بازدید