شاید بهتر باشد گاهی به خودمان دروغ بگوئیم

شاید بهتر باشد گاهی به خودمان دروغ بگوییم 

به روحمان و به قلبمان حتی به مغزمان

 که همه چیز رو به راه است 

که عشق در قلب و روحمان خانه کرده و حافظ ماست 

که معشوق همان است که رو به روی ماست 

و به روی خود نیاوریم 

اگر گاهی بد اخلاقی کرد و یا حتی ترکمان کرد

و باز هم به روی خود نیاوریم 

که کسی دائم در حال چوب زدن زاغ سیاه ماست 

تا غلطهایمان را روزی به رخمان بکشد 

و خسته نشویم از پندهای اخلاقی اش 

شاید بهتر باشد گاهی به دروغ بگوئیم 

که روزی عشق به سوی ما باز خواهد گشت 

که روزی زندگی خواهیم کرد 

 

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
رهگذر

همیشه این بوده است ...

رهگذر

پست قبلی هم زیبا بود ...

اقیانوس

شاید بهتر باشد گاهی به خودمان دروغ بگوییم

سپیده

یک نقطه کوچک اختیار در دایره بزرگ و بزرگ و بزرگ جبر

حمیده

زیباست