درون و برون

برون یک شخصیت عروسکی دهه شصت است که همه چیز دان بود و همه چیز را برای عروسک دیگری با نام درون که شخصیتی کند ذهن و پرسشگر داشت شرح می‌داد. برون البته همه چیز را در مورد بدن آدمی میدانست و چه خوب هم توضیح میداد، اما هیچ وقت از آن احساسات پنهان درون آدمی چیزی نگفت! همان ناشناخته هایی که سالها طول کشید تا خودشان را نشانم دهند. ای کاش برون میگفت وقتی که خشم و نفرت شعله میکشد عشق را از کدام گوشه ای پیدا کنم! ای کاش میگفت وقتی محبت مرا در بر گرفت چگونه میتوانم گوش عقل را بکشم و بیاورم بنشانمش کنار دل تا کار دست خودش ندهد! ای کاش میگفت وقتی که اندوه از راه میرسد شادی در کجای این جهان پنهان شده! شبیه درون شده ام، می ترسم با سوالهایم برون را عصبانی کنم...

/ 0 نظر / 21 بازدید