ترس

نترس ! از هیچ کس و هیچ چیزی نترس. از مرگ هم نترس. نه از مرگ من بترس نه از مرگ خودت. از زندگی نترس. تنها از یک چیز بترس، این که زندگی را زندگی نکنی / سمیرا و سمیر/ زیبا شکیب.

و اما ترس ...
ترس چیز غریبی نیست . از آن چیزهایی است که همه آدمها بارها و بارها تجربه اش کرده اند . حالا یکی کمتر ، یکی بیشتر ، ولی هیچ کس نمیتواند انکار کند که هیچ وقت ترس به سراغش نیامده . برخی با ترس به دنیا می آیند و برخی به واسطه ی عوامل محیطی آن را یاد می گیرند، برخی دائم در ترسند و برخی هم نمیدانند که می ترسند، برخی ترس خود را انکار و برخی بر آن غلبه می کنند، برخی می ترسند و برخی هم می ترسانند. ترس ممکن است ناشی از بیماریهای روانی و نقایص درونی باشد و یا حتی اکتسابی که ریشه در گذشته دارد و تاثیر عوامل محیطی و باورها که باز هم به درون آدمی بر می گردد، درونی که به واسطه ی بیرون شکل گرفته. در فرهنگ لغات آمده است ترس احساس ناخوشایندی است که در رویارویی با خطر، همراه با درد، ایجاد می شود، پس ترس درد هم دارد. شکل خاصی هم ندارد، در واقع به شکل های مختلفی در می آید، پس بسیار موذی است. ترس از مرگ، تحقیر، عدم موفقیت، یا حتی وهمی که وجود واقعی هم ندارد و شاید فقط در خیال آدمی است. ترس همیشه هم بد نیست، گاهی هم به آدمی کمک می کند تا گرفتار برخی خطرات و مشکلات نشود ولی گاهی هم می شود همچون قفسی که ما را از خوبیها محروم می کند. همچون ترسی که این روزها در دل برخی مردم است از برخی دیگر، آن هم به واسطه باورهایشان. برخی خود را در قفس ترس محبوس میکنند و محروم می شوند از رویارویی با زیبائیهایی که تنها در خیال خود زشت می پندارندش پس ترس که در درون آدمی است می تواند آنقدر قوی شود که بر احساساتی زیبا چون عشق هم غلبه کند و آن را به نفرت بدل کند ولی شاید در دنیای واقعی هیچ چیز به ترسناکی درون ما نباشد .
 
 
/ 1 نظر / 2 بازدید
حميده

درود....