عاشقانه های دیجیتالی

میگویند، بیل برسنن رمانتیک ترین مرد دنیاست چون حدود ده هزار نامه برای کریستین نوشته است. خبرنگار پرسیده رمز زندگی عاشقانه آنها چیست و آنها هم یک جوابهایی داده اند. اما من باور نمیکنم همراه موسیقی ملایم و شمع شام خوردن عشق بیافریند یا حتی عشق را زنده نگه دارد. او عاشقانه های زندگی اش را برای یار مینوشته، آن هم روی کاغذ، با قلم یا شاید هم مداد. هر چه بوده کلامش تا از دل برود و بنشیند روی کاغذ یک دوری گرد وجودش چرخیده و یاد و عطر یار را زنده کرده. اصلا چه میگویم، مگر میشود برای او که در دل نشسته نامه نوشت و پست کرد. مگر میشود از دل به او که در دل نشسته از عشق نوشت و برایش فرستاد؟! تنها تفاوت برسنن با عشاق امروزی در نوشتن نامه های عاشقانه اش روی کاغذ و نگه داشتن آنها است. او کمی شانس هم آورده، در روزگاری نور عشق بر دلش تابید که برای افشا کردنش تنها کاغذ بود و قلم. میدانی! وینت سرف هشدار داده است که احتمال دارد انبوه محتوای دیجیتال برای ابد از دست بروند. عشاق امروزی فراموش خواهند شد و دنیا تنها بیل برسنن و نامه هایش را به خاطر خواهد آورد و اصلا به جهنم که دنیا عاشقانه های دیجیتالی را فراموش کند، عشق که قرص و محکم سر جای خودش نشسته...
نخواهم عمر فانی را تویی عمر عزیز من
نخواهم جان پرغم را تویی جانم به جان تو
/ 0 نظر / 13 بازدید