خائن به خویشتن

سلول های سرکوب کننده مشتق شده میلوئیدی به آدمی خیانت می کنند. آنها سلولهای ایمنی اند اما فضای مناسب را برای زنده ماندن سلول های بنیادی سرطان فراهم می کنند و سالهاست از درون آدمی را نابود می کنند. "اگر هزار دزد بیرونی بیایند، در را نتوانند باز کردن تا از اندرون دزدی یار ایشان نباشد که از اندرون باز کند" . خائن به خویش یا "گرگ خیره سر" پنهان شده در درون ! "مردمان گر یکدگر را می درند/ گرگهاشان رهنما و رهبرند" .
از هیروشمیا تا ناکازاکی، از سردشت تا حلبچه، از حلب تا دمشق، از ... چه ویرانه هایی از خود به جا گذاشته آن که "یوسوس فی صدور الناس" و با کمی فاصله من چه سرگردان ایستاده ام بر ویرانه های وجود خویش در "غاسق اذا وقب" و در مرز ناسوت و ملکوت. در سرم هوای "اعوذ برب الناس" و بر لبم "من شرالوسواس الخناس". 
"هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مومن و الله بما تعلون بصیر" و راهی نیست جز "اعوذ برب الناس، من شر نفاثات فی العقد" 

تصویر : ساعتی گرگی در آید در بشر/ ساعتی یوسف رُخی، همچون قمر / یکی از کار های نیمه تمام من که شاید یک روزی تمام شود .
                            
 
/ 0 نظر / 13 بازدید