روزهای بی رویا


چه بیهوده اند روزهای بی رویا
آموخته ام , رویاهایم سپرم شوند
در برابر جهانی از پلیدی
در برابر دنیایی پر از وحشت نبودنت
و چه بیهوده اند روزهای, بی رویای تو

/ 2 نظر / 4 بازدید
الیرظا

شعرت قشنگه اما زندگی سخت میشه بااین سرودت بقول یداله مصطفوی پنجاه گذشت و ما هنوز اندر خواب عمری سپری گشته به رویا و سراب رفت از کف ما زمان و طی شد ایام دوران خوش کودکی و عهد شباب