بیهودگی

نوشتن کار بیهوده ای است , وقتی خواننده هر انگی دلش بخواهد به نوشته ات بزند. خوب بودن کار بیهوده ای است , وقتی واژه ها معنای خود را از دست داده اند. دفاع از انسان کار بیهوده ای است , وقتی تمسخر والاترین کارها است. زندگی کار بیهوده ای است در میان مردمانی که معنای زندگی را فراموش کرده اند.

/ 1 نظر / 13 بازدید